Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden en klantinformatie

I. Algemene voorwaarden

§ 1 Basisbepalingen

(1) De volgende voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten die u met ons als aanbieder Neauvella via de website neauvella.com sluit. Tenzij anders overeengekomen, wordt de opname van eventuele door u gebruikte algemene voorwaarden tegengesproken.

(2) Consument in de zin van de volgende regelgeving is iedere natuurlijke persoon die een rechtstransactie sluit voor doeleinden die overwegend noch aan zijn commerciële, noch aan zijn zelfstandige beroepsactiviteit kunnen worden toegeschreven. Een ondernemer is iedere natuurlijke persoon, rechtspersoon of vennootschap met rechtsbevoegdheid die, bij het aangaan van een juridische transactie, handelt in de uitoefening van zijn zelfstandige beroeps- of commerciële activiteit.

§ 2 Totstandkoming van het contract

(1) Het onderwerp van het contract is de verkoop van goederen.

(2) Al bij het plaatsen van het betreffende product op onze website doen wij een bindend aanbod om een ​​contract af te sluiten onder de voorwaarden die in de artikelbeschrijving zijn vermeld.

(3) Het contract komt als volgt via het online winkelwagensysteem tot stand: De voor aankoop bestemde goederen worden in het "winkelwagentje" geplaatst. Via de betreffende knop in de navigatiebalk kunt u het "winkelwagentje" oproepen en daar op elk moment wijzigingen aanbrengen. Na het oproepen van de pagina "Afrekenen" en het invoeren van de persoonlijke gegevens, evenals de betalings- en verzendvoorwaarden, worden uiteindelijk alle bestelgegevens weer weergegeven op de besteloverzichtpagina. Als u een instantbetalingssysteem (bijvoorbeeld PayPal / PayPal Express) als betalingsmethode gebruikt, wordt u naar de besteloverzichtpagina in onze online winkel geleid of wordt u eerst doorgestuurd naar de website van de aanbieder van het instantbetalingssysteem. Als u wordt doorgestuurd naar het betreffende instant-betalingssysteem, maakt u de juiste keuze of voert u daar uw gegevens in. Ten slotte wordt u teruggeleid naar onze online winkel naar de pagina met het besteloverzicht. Voordat u de bestelling verzendt, heeft u de mogelijkheid om alle gegevens nogmaals te controleren, te wijzigen (ook via de "terug"-functie van de internetbrowser) of de aankoop te annuleren. Door de bestelling via de knop "kopen" te verzenden, verklaart u de juridisch bindende aanvaarding van het aanbod, waardoor de overeenkomst tot stand komt.

(4) De verwerking van de bestelling en de verzending van alle informatie die nodig is in verband met het sluiten van de overeenkomst vindt deels automatisch per e-mail plaats. U moet er daarom voor zorgen dat het e-mailadres dat u aan ons heeft verstrekt correct is, dat de ontvangst van e-mails technisch verzekerd is en vooral dat deze niet wordt verhinderd door SPAM-filters.

§ 3 Speciale afspraken over aangeboden betaalmethoden

(1) Betaling per factuur via Klarna Duitsland
In samenwerking met Klarna bieden wij aankoop op rekening als betaalmogelijkheid aan. De betalingstermijn bedraagt ​​14 dagen vanaf factuurdatum. De factuur wordt afgegeven bij verzending van de goederen en wordt per e-mail of samen met de goederen verzonden. De betaling wordt gedaan aan Klarna. Houd er rekening mee dat de Klarna-factuur alleen beschikbaar is voor consumenten. De volledige voorwaarden voor factuuraankoop vindt u hier.

Privacybeleid

Klarna controleert en evalueert uw gegevensgegevens en onderhoudt, indien er een legitiem belang en reden daartoe bestaat, een gegevensuitwisseling met andere bedrijven en kredietinformatiebureaus. Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de
gegevensbeschermingsvoorschriften en in overeenstemming met de informatie in de Klarna-gegevensbeschermingsvoorschriften.


§ 3 Retentierecht, eigendomsvoorbehoud

(1) U kunt een retentierecht alleen uitoefenen voor zover het claims betreft die voortvloeien uit dezelfde contractuele relatie.

(2) De goederen blijven ons eigendom tot de volledige betaling van de koopprijs.

§ 4 Garantie

(1) De wettelijke aansprakelijkheidsrechten voor gebreken zijn van toepassing.

(2) Als consument wordt u verzocht de goederen onmiddellijk bij levering te controleren op volledigheid, zichtbare gebreken en transportschade en eventuele klachten zo snel mogelijk aan ons en de vervoerder te melden. Als u zich hier niet aan houdt, heeft dit geen invloed op uw wettelijke garantieaanspraken.

§ 5 Rechtskeuze

(1) Het Bulgaarse recht is van toepassing. In het geval van consumenten is deze rechtskeuze alleen van toepassing voor zover de bescherming die wordt geboden door dwingende bepalingen van het recht van het land waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft, daardoor niet wordt ingetrokken (voorkeursbeginsel).

(2) De bepalingen van het VN-verdrag inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.

Klant informatie

Identiteit van de verkoper

Neauvella

E-mail: info@neauvella.com

Telefoonnummer: +31 6 81 87 63 38


Let op: geen retouradresAlternatieve geschillenbeslechting:
De Europese Commissie biedt een platform voor buitengerechtelijke online geschillenbeslechting (OS-platform), beschikbaar op https://ec.europa.eu/odr.

Wij zijn niet verplicht en ook niet bereid om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een consumentenarbitragecommissie.

2. Informatie over het sluiten van het contract

De technische stappen voor het sluiten van het contract, het sluiten van het contract zelf en de mogelijkheden tot correctie worden uitgevoerd in overeenstemming met de voorschriften "Sluiting van het contract" van onze Algemene Voorwaarden (Deel I.).

3. Contracttaal, opslag van contracttekst

3.1 De contracttaal is Duits en Engels.

3.2 De volledige tekst van het contract wordt door ons niet opgeslagen. Voordat de bestelling via het online winkelwagensysteem wordt verzonden, kunnen de contractgegevens worden afgedrukt of elektronisch worden opgeslagen met behulp van de afdrukfunctie van de browser. Na ontvangst van de bestelling door ons worden de bestelgegevens, de wettelijk verplichte gegevens voor overeenkomsten op afstand en de Algemene Voorwaarden nogmaals per e-mail naar u verzonden.

4. Essentiële kenmerken van de goederen of diensten

De essentiële kenmerken van de goederen en/of diensten zijn terug te vinden in het betreffende aanbod.

5. Prijzen en betalingsmodaliteiten

5.1 De in de betreffende aanbiedingen genoemde prijzen en de verzendkosten vertegenwoordigen totaalprijzen. Ze omvatten alle prijscomponenten inclusief alle toepasselijke belastingen.

5.2 De verzendkosten zijn niet inbegrepen in de aankoopprijs. Ze kunnen via een daarvoor bestemde knop op onze website of in de betreffende aanbieding worden opgeroepen, worden in de loop van het bestelproces afzonderlijk weergegeven en zijn bovendien voor uw rekening, tenzij gratis levering is beloofd.

5.3 Als de levering naar landen buiten de Europese Unie plaatsvindt, kunnen er extra kosten ontstaan ​​waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn, zoals douanerechten, belastingen of geldoverdrachtskosten (overboekings- of wisselkoerskosten van kredietinstellingen), die voor rekening komen door jou.

5.4 Alle kosten die worden gemaakt voor de overdracht van geld (overboekings- of wisselkoerskosten van de kredietinstellingen) zijn voor uw rekening in gevallen waarin de levering plaatsvindt in een EU-lidstaat, maar de betaling buiten de Europese Unie is geïnitieerd.

5.5 De ​​voor u beschikbare betaalmethoden worden onder een overeenkomstige knop op onze website of in het betreffende aanbod weergegeven.

5.6 Tenzij anders vermeld bij de afzonderlijke betaalmethoden, zijn de betalingsvorderingen die voortvloeien uit het gesloten contract onmiddellijk opeisbaar.

6. Leveringsvoorwaarden

6.1 De leveringsvoorwaarden, de leveringsdatum en eventuele bestaande leveringsbeperkingen vindt u onder een overeenkomstig aangegeven knop op onze website of in de betreffende aanbieding.

6.2 Voor zover u consument bent, is het wettelijk geregeld dat het risico van accidenteel verlies en accidentele verslechtering van het verkochte artikel tijdens de verzending pas op u overgaat bij de levering van de goederen, ongeacht of de verzending verzekerd of onverzekerd is. Dit geldt niet als u zelfstandig een transportbedrijf, niet door de ondernemer genoemd, of een andere aangewezen persoon de opdracht heeft gegeven om de zending uit te voeren.


7. Juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie

Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid als de informatie op deze website niet correct, volledig of actueel is. Het materiaal op deze website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatie en mag niet worden gebruikt als de enige basis voor het nemen van beslissingen zonder primaire, nauwkeurigere, completere of actuelere informatiebronnen te raadplegen. Elk vertrouwen op het materiaal op deze website is op eigen risico.

Deze website kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is noodzakelijkerwijs niet actueel en wordt uitsluitend ter informatie verstrekt. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van deze website op elk moment te wijzigen, maar zijn niet verplicht om de informatie op onze website bij te werken. U gaat ermee akkoord dat het uw verantwoordelijkheid is om eventuele wijzigingen op onze website te monitoren.

8. Wijzigingen in prestaties en prijzen

Prijzen voor onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Wij behouden ons het recht voor om de Service (of een deel of de inhoud daarvan) op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of stop te zetten.

Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de Dienst.

9. Abonnement en terugboekingen

Wij bieden een abonnementsservice aan. Door u te abonneren op onze service, bevestigt u dat u onze Servicevoorwaarden accepteert. Uw abonnement wordt automatisch op periodieke basis verlengd. Op dat moment worden de abonnementsproducten automatisch van uw creditcard afgeschreven totdat u uw abonnement opzegt, door contact op te nemen met ons klantenserviceteam op info@neauvella.com of door in te loggen op uw gebruikersprofiel en uw abonnement handmatig opzeggen. Er kunnen belastingen en verzendkosten van toepassing zijn. U kunt uw abonnement op elk gewenst moment opzeggen via het gedeelte Abonnementen van uw account.

10. Nauwkeurigheid van facturerings- en accountinformatie

Wij behouden ons het recht voor om elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. Wij kunnen, naar eigen goeddunken, de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen betrekking hebben op bestellingen die zijn geplaatst vanaf of onder hetzelfde klantaccount, dezelfde creditcard en/of bestellingen met hetzelfde factuur- en/of verzendadres. In het geval dat we een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen we proberen u hiervan op de hoogte te stellen door contact op te nemen met het e-mailadres en/of factuuradres/telefoonnummer dat is opgegeven op het moment dat de bestelling werd geplaatst. Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken bestellingen die lijken te zijn geplaatst door dealers, wederverkopers of distributeurs, te beperken of te verbieden.

U gaat ermee akkoord om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountinformatie te verstrekken voor alle aankopen in onze winkel. U stemt ermee in om uw account- en andere informatie, inclusief uw e-mailadres, creditcardnummers en vervaldata, onmiddellijk bij te werken, zodat we uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen.

Voor meer informatie kunt u ons retourbeleid lezen.

11. Persoonlijke gegevens

Op uw indiening van persoonlijke gegevens via de Winkel is ons Privacybeleid van toepassing.

12. Disclaimer; Beperking van aansprakelijkheid

Wij garanderen, verklaren of garanderen niet dat uw gebruik van onze Service ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn.

Wij garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de Dienst accuraat of betrouwbaar zijn.

U stemt ermee in dat wij de Dienst van tijd tot tijd voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de Dienst op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving kunnen beëindigen.

U stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik of onvermogen om de Dienst te gebruiken op eigen risico is. De Dienst en alle producten en diensten die via de Dienst aan u beschikbaar worden gesteld, worden geleverd (tenzij zoals uitdrukkelijk door ons vermeld) zonder enige verklaring, garantie of voorwaarde van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, inclusief impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, verkoopbaarheid kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.

In geen geval zullen Neauvella , onze directeuren, functionarissen, werknemers, gelieerde ondernemingen, agenten, aannemers, stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk zijn voor enig letsel, verlies, claim of directe, indirecte, incidentele, punitieve, speciale of gevolgschade van van welke aard dan ook, inclusief maar niet beperkt tot winstderving, gemiste besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten of soortgelijke schade, hetzij contractueel, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins voortkomend uit het gebruik van een van de Services of enige andere Producten verkregen via de Dienst, of voor enige andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met het gebruik ervan van de Dienst of een Product, inclusief, maar niet beperkt tot, eventuele fouten of weglatingen in de Inhoud, of enig verlies of schade van welke aard dan ook opgelopen als als gevolg van hun gebruik van de Dienst of enige Inhoud (of Product) die via de Dienst wordt geplaatst, verzonden of anderszins beschikbaar wordt gesteld, zelfs als zij op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid ervan. Omdat sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade in die staten of rechtsgebieden niet toestaan, is onze aansprakelijkheid beperkt tot de maximale omvang die door de wet is toegestaan.

13. Schadeloosstelling

U stemt ermee in om Neauvella en onze moedermaatschappij, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren van elke claim of eis, inclusief redelijke advocatenhonoraria, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Servicevoorwaarden of de documenten die deze bevatten, of uw overtreding van enige wet of de rechten van een derde partij.

Neauvella is niet verantwoordelijk voor misbruik of schade veroorzaakt door dit product of oneigenlijk gebruik.